Home
Videos uploaded by user “1Click2beDBA”
SQL Developer: How to reset an EXPIRED password by using Oracle SQL Developer
 
01:02
Using SQL Developer to reset EXPIRED password, event the password was expired already !
Views: 7072 1Click2beDBA
Oracle 24 giờ- PHẦN 1: Hướng dẫn cài đặt Oracle database 12c lên Windows 10 - ORAVN.COM
 
10:07
[ORAVN.COM] Oracle Database 12c --------------------------------- HỌC TRONG 24 GIỜ. --------------------------------- Nội dung bao gồm: 1. Download và cài đặt Oracle Database software. 2. Tạo và khởi động LISTENER 3. Tạo và khởi động DATABASE 4. SQL Developer: kết nối vào user quản trị. 5. SQL Developer: kết nối vào user thường. Đừng quên theo dõi tại: - Diễn đàn ORAVN: http://www.oravn.com/bai-vi-t-t-oravn-f10/ - Facebook: https://www.facebook.com/ITVNgroup/
Views: 16035 1Click2beDBA
SQL Developer: EXPORT tables, schemes or whole database via Oracle SQL Developer.
 
02:27
Just 2 mins to do export database (EXPDP) by using SQL Developer. Import: https://youtu.be/eM6M8lxOJEA
Views: 8748 1Click2beDBA
SQL Developer: IMPORT tables, schemes or whole database via Oracle SQL Developer.
 
03:04
Import data from dump file, rename schema. Export: https://youtu.be/e_p4qKDdmJM
Views: 6502 1Click2beDBA
Oracle 24 giờ - PHẦN 2: Tạo Listener
 
03:19
[ORAVN.COM] Oracle Database 12c --------------------------------- HỌC TRONG 24 GIỜ. --------------------------------- Nội dung bao gồm: 1. Download và cài đặt Oracle Database software. 2. Tạo và khởi động LISTENER 3. Tạo và khởi động DATABASE 4. SQL Developer: kết nối vào user quản trị. 5. SQL Developer: kết nối vào user thường. Đừng quên theo dõi tại: - Diễn đàn ORAVN: http://www.oravn.com/bai-vi-t-t-oravn... - Facebook: https://www.facebook.com/ITVNgroup/
Views: 5275 1Click2beDBA
Oracle 24 giờ - PHẦN 3: Tạo và khởi động DATABASE
 
11:10
Oracle Database 12c --------------------------------- [ORAVN.COM] HỌC TRONG 24 GIỜ. --------------------------------- Nội dung bao gồm: 1. Download và cài đặt Oracle Database software. 2. Tạo và khởi động LISTENER 3. Tạo và khởi động DATABASE 4. SQL Developer: kết nối vào user quản trị. 5. SQL Developer: kết nối vào user thường. Đừng quên theo dõi tại: - Diễn đàn ORAVN: http://www.oravn.com/bai-vi-t-t-oravn-f10/ - Facebook: https://www.facebook.com/ITVNgroup/
Views: 8181 1Click2beDBA
Oracle 24 giờ - PHẦN 4: Tao và quản lý USERs
 
10:43
Oracle Database 12c - HỌC TRONG 24 GIỜ. Phần 4: Sử dung SQL Developer - Tạo và quản lý Users trên SQL Developer - Create connection. - Fix ERROR " IO Error: Network Adapter could not establish connection" - Create USERs - Đừng quên theo dõi tại: - Diễn đàn ORAVN: http://www.oravn.com/bai-vi-t-t-oravn... - Facebook: https://www.facebook.com/ITVNgroup/
Views: 8079 1Click2beDBA
[vi] Oracle: Quản lý bộ nhớ - Từ lý thuyết đến Thực hành (Memory Management)
 
22:02
Quản lý bộ nhớ của Oracle - SGA và PGA: - Lý thuyết: + Cấu trúc bộ nhớ của Oracle Database. + Phân biệt các tham số khi cấu hình theo kiểu Oracle 9i (manual), Oracle 10g (ASMM), Oracle 11g (AMM). - Labs: + Cấu hình vùng nhớ Oracle theo các kiểu 10g (ASMM) và 11g trở lên (AMM). + Lưu ý với "static parameters" + Lưu ý khi dung AMM và Huge Pages.
Views: 6716 1Click2beDBA
ORACLE:  FLASHBACK DATABASE, hướng dẫn cấu hình và sử dụng.
 
13:00
Với FLASHBACK Database, việc phục hồi database chưa bao giờ dễ như thế. Một tính năng mà mội DBA điều phải biết.
Views: 3548 1Click2beDBA
Hướng dẫn cài đặt Oracle Database 12cR2 (12.2) lên Linux - ORAVN.COM
 
23:22
How to install Oracle 12c on Linux ? [oravn.com] Hướng dẫn cài đặt Oracle Database 12.2 lên Linux theo cách dơn giản nhất.
Views: 5381 1Click2beDBA
SQL Cơ Bản - Bài 1: Sử dụng câu SELECT để lấy dữ liệu.
 
33:06
Nội dung trong bài này bao gồm: - Viết câu SELECT cơ bản. - Dùng column ALIAS. - Giá trị NULL - Từ khóa DISTINCT - Tooán tử cộng chuổi (||) - Literal character strings
Views: 7962 1Click2beDBA
[ORAVN COM] Prepare Oracle Exams - SQL Fundamental 1Z0-061 1Z0-071 1Z0-051 1Z0-047 - Question: 1-10
 
43:59
Học Oracle qua câu hỏi thi - Introduction to SQL / SQL Fundamental - Cũng cố kiến thức môn SQL - Hướng dẫn trả lời câu hỏi thi môn SQL Fundamental. - Áp dụng cho các môn thi: + 1Z0-071: Oracle Database 12c SQL + 1Z0-061: Oracle Database 12c: SQL Fundamentals + 1Z0-051: Oracle Database 11g: SQL Fundamentals I + 1Z0-047: Oracle Database SQL Expert -Chứng chỉ: +OCA DBA +OCA Developer +OCA SQL (1Z0-071) +SQL Expert (1Z0-047)
Views: 7571 1Click2beDBA
ORACLE: USERS -Tạo USER và những quyền cơ bản.
 
10:21
[ORAVN.COM] USERS - Tạo USER và những quyền cơ bản. ------ Trả lời những câu hỏi: - Làm thế nào để tạo USER trên Oracle? - Thế nào là DEFAULT TABLESPACE ? - Những quyền tối thiểu nào để user có thể kết nối vào DB và tạo đối tượng cơ bản, vd: tables ? - Tạo sao phải cần QUOTA ? - ....
Views: 1259 1Click2beDBA
[vi] ORACLE: Hướng dẫn tạo ra nhiều SERVICE NAMES trên cùng một instance.
 
03:35
Hỏi: Chỉ có 1 instance ORCL, nhưng tôi muốn mỗi phòng, khi kết nối vào database với tên khác nhau thì phải làm sao? VD: - Phòng HR: HRDB.mycompany.com - Phòng SL: SLDB.mycompany.com - Phòng MK: MKDB.mycompany.com Clip này sẽ là câu trả lời cho bạn.
Views: 4177 1Click2beDBA
[vi] CSDL phân tán - Tạo Database Link với SQL Developer.
 
12:21
Hướng dẫn chi tiết tạo Database Link giữa 2 Database trên 2 servers khác nhau. Một nội dung không thể thiếu cho những bạn làm đề tài CSDL Phân Tán trên Oracle.
Views: 1868 1Click2beDBA
ORACLE: Tạo và quản lý Tablespaces
 
11:11
Tạo và quản lý Tablespaces: - Tạo tablespace - Thêm datafile - Xóa tablespace - Truy xuất thông tin tablespaces từ Data dictionary và Dynamic performance views.
Views: 1457 1Click2beDBA
SQL Cơ Bản - Bài 8: Sử dụng toán tử tổ hợp UNION/ UNION ALL, INTERSECT, MINUS
 
25:38
Bài số 8 trong loạt bài về Oracle SQL Fundametal. - Nội dung bám sát chương trình học SQL Fundametal của Oracle. - Cần thiết cho tất cả Database Developer/ Database Adminstrator. - Trang bị kiến thức cho các môn thi: 1Z0-051, 1Z0-061, 1Z0-071, ...
Views: 5647 1Click2beDBA
[vi] ORACLE: Quên password của user SYS, làm sao đăng nhập hoặc đổi lại được ?
 
02:28
Hướng dẫn cách đổi password của user SYS, trong trường hợp không nhớ nó là gì.
Views: 201 1Click2beDBA
[vi] Oracle Course Submission Form 2018- Hướng dẫn điền Hand-On Form
 
09:27
Hướng dẫn điền Hand-On Form theo mẫu mới nhất, một phần không thể thiếu để lấy chứng chỉ OCP.
Views: 3516 1Click2beDBA
ORACLE: Quản lý CONTROL_FILE - Thêm mới hoặc XÓA file đang dùng.
 
07:42
Quản lý CONTROL FILE: - Thêm mới file (Multiplexing control file) - Xóa control file
Views: 396 1Click2beDBA
[vi] Hướng dẫn cài đặt SQL Server 2017  lên Linux Ubuntu 18 (ONLINE)
 
14:42
INSTALLING SQL SERVER 2017 on UBUNTU 18.04 --------------------------------- Steps: 1. Import the public repository GPG keys: wget -qO- https://packages.microsoft.com/keys/microsoft.asc | sudo apt-key add - 2. Register the Microsoft SQL Server Ubuntu repository: sudo add-apt-repository "$(wget -qO- https://packages.microsoft.com/config/ubuntu/16.04/mssql-server-2017.list)" 4. Downgrade OpenSSL: https://packages.ubuntu.com/xenial/openssl 5. To install SQL Server: sudo apt-get update sudo apt-get install -y mssql-server 6. To set the SA password and choose edition. sudo /opt/mssql/bin/mssql-conf setup 7. Post check systemctl status mssql-server 8. Open Firewall, default port: 1433 sudo ufw allow 1433/tcp sudo ufw allow 1433/udp 9. Download sample database: https://github.com/Microsoft/sql-server-samples/releases/tag/adventureworks
Views: 2798 1Click2beDBA
SQL Cơ Bản - Bài 6: Nối nhiều bảng bằng phép JOIN
 
41:56
Nội dung chính của bài bao gồm các kiểu JOINs trong SQL: - Natural, USING, Join ON - Self-Join - Nonequijoins - OUTER join
Views: 4609 1Click2beDBA
ORACLE: Controlfile - ORA-00205: error in identifying controlfile [Solved]
 
04:46
ORA-00205: error in identifying controlfile ORA-00210: cannot open the specified control file
Views: 8280 1Click2beDBA
[vi] Cài đặt Ubuntu lên máy ảo VirtualBox.
 
10:38
Hướng dẫn download và cài đặt Hệ Điều Hành Ubuntu lên máy ào VirtualBox.
Views: 3147 1Click2beDBA
SQL Cơ Bản - Bài 7: Sử dụng câu Subqueries
 
26:44
nội dung của bài bao gồm: - Câu subquery trả về 1 hoặc nhiều dòng và các toán tử so sánh tương ứng. - Câu subquery không trả về dòng nào. -Câu subquery trả về giá trị NULL
Views: 5791 1Click2beDBA
[vi] SQL Server Operations Studio: GUI tool thay thế SSMS - SQL Server Management Studio trên Linux
 
10:53
SQL Server Operations Studio - GUI tool thay thế SSMS - SQL Server Management Studio trên Linux. - Có các phiên bản cho cả windows, MacOS và Linux (rpm/deb). - Hoàn toàn miễn phí. ---------- Các links/lệnh trong clips: --------------------------- - Các pakages cần thiết trước khi cài SQLOPS. sudo apt-get install gconf-service gconf-service-backend gconf2-common libgconf-2-4 - Link download sample database: https://github.com/Microsoft/sql-server-samples/releases/tag/adventureworks
Views: 1517 1Click2beDBA
Oracle 24 giờ -PHẦN 5: Tạo và quản lý Tables
 
15:34
Oracle Database 12c - HỌC TRONG 24 GIỜ. --------------------------------- Phần 5: Sử dung SQL Developer - Tạo và quản lý Tables trên SQL Developer - DML: insert/ update / delete - Query: SELECT - DDL: create / alter/ drop Đừng quên theo dõi tại: - Diễn đàn ORAVN: http://www.oravn.com/bai-vi-t-t-oravn... - Facebook: https://www.facebook.com/ITVNgroup/
Views: 7861 1Click2beDBA
ORACLE:  Quản lý REDOLOG: Thêm và xóa logfile member
 
07:25
Multiplexing & Deleting ------------------------ - Thêm log member - Xóa log member thuộc GROUP đang có trạng thái CURRENT. - Xem thông tin log
Views: 393 1Click2beDBA
ORACLE: How to get FIRST and LAST DAY of  Month ?
 
00:56
SQL Language, available for any version of Oracle Database.
Views: 5453 1Click2beDBA
SQL Cơ Bản - Bài 11: Tạo VIEWS, minh họa trên SQL Developer
 
48:17
Hướng dẫn tạo Views Các loại Constraints trên views. Các loại Views có thể INSERT/UPDATE/DELETE Minh họa trên SQL Developer
Views: 6294 1Click2beDBA
ORACLE: BACKUP/RECOVERY - Chuyển đổi qua lại giữa ARCHIVE LOG và NOARCHIVE LOG
 
05:17
Switch database between ARCHIVELOG and NOARCHIVELOG mode. -------------- - Lệnh để kiểm tra DB đang ở archive mode. - Chuyển DB từ NoArchive sang Archive. - Chuyển DB từ Archive về lại NoArchive
Views: 708 1Click2beDBA
ORACLE: SHUTDOWN DATABASE bằng lệnh trên SQLPLUS
 
06:52
Shutdown database by command line on Linux/Unix
Views: 2106 1Click2beDBA
ORACLE:  How to force password change on first login, on both SQLplus and SQL Developer.
 
01:46
Demo on SQLPlus and SQL Developer. Available for any version of Oracle Database.
Views: 5709 1Click2beDBA
ORACLE SQL: Các kiểu OUTER JOIN trong Oracle.
 
11:41
[ORAVN.COM] Căn bản SQL- OUTER JOIN ----------------- - Các kiểu OUTER JOIN theo chuẩn ANSI SQL. - Cú pháp OUTER JOIN kiểu ORACLE.
Views: 786 1Click2beDBA
SQL Cơ Bản - Bài 2: Lọc và sắp xếp dữ liệu với WHERE và ORDER BY
 
49:01
Restricting and Sorting Data: * Mệnh đề WHERE - Sừ dung các tooàn tử so sánh. - NULL, LIKE, IN, BETWEEN AND - NOT, AND, OR * Mệnh đề ORDER BY
Views: 6581 1Click2beDBA
SQL Cơ Bản - Bài 10: Tạo TABLE và CONSTRAINT, minh họa trên SQL Developer
 
01:45:17
Tạo và quản lý table, Constraint. Các kiểu dữ lieu cơ bản: varchar2, char, number, date, timestamp,.. Phân biệt các các loại constraint trong Oracle.
Views: 5822 1Click2beDBA
ORACLE: Script tự động startup database trên Linux
 
09:12
Các bước bao gồm: 1. Sửa file /etc/oratab 2. Tạo script trong /etc/init.d/ 3. Phân quyền 4. Chạy thử 5. Add script vào service của Linux 6. Giải thích lệnh chkconfig
Views: 559 1Click2beDBA
[vi] SQL Căn bản: Tạo và sử dụng SYNONYM trên Oracle Database.
 
07:15
Clip này sẽ giải đáp các câu hỏi: - Synonym là gì ? - Tạo sao phải tạo synonym ? - Sử dụng synonym như thế nào ?
Views: 1903 1Click2beDBA
ORACLE: STARTUP DATABASE bằng lệnh trên SQLPLUS
 
07:10
Startup database by command line on Linux/Unix
Views: 778 1Click2beDBA
SQL Cơ Bản - Bài 9: Hướng dẫn chi tiết sử dụng INSERT, UPDATE, DELETE và quản lý Transaction.
 
01:14:26
Tất cả những gì cần biết về DML và quản lý Transaction: - Sử dung câu lệnh DML thao tác dữ liệu: Insert, Update, Delete. - Quản lý transaction với: COMMIT, ROLLBACK and Savepoint. - Demo thực hiện câu lệnh trên SQL Developer
Views: 6760 1Click2beDBA
[vi] SQLServer Hướng dẫn chi tiết tải MIỄN PHÍ và cài đặt SQL Server 2016 lên Windows 10 - ORAVN.COM
 
17:53
Bộ công cụ SSMS-SQL Server Management Studio không đi kèm với bộ cài đặt SQL Server 2016. Trong clip này sẽ hướng dẫn tải SQL Server 2016 hoàn toàn miễn phí và cài đặt lên Windows 10. Đồng thời cũng hướng dẫn tải và cài đặt bộ công cụ SSMS.
Views: 3892 1Click2beDBA
ORACLE: Audit user SYS, lưu thông tin vào SYSLOG
 
07:42
AUDIT SYS Operations to SYSLOG --------------- - Bật cấu hình audit SYS từ sqlplus. - Thêm thông tin audit vào syslog.conf
Views: 465 1Click2beDBA
ORACLE 12c New Features: Mở rộng kiểu VARCHAR2 lên 32,767 bytes, ko còn lo thiếu chổ nửa!
 
02:17
New feature 12c: Extend to VARCHAR2() 32k, instead of 4000 bytes.
Views: 5371 1Click2beDBA
ORACLE: Tự động đăng nhập DB bằng user của Hệ Điều Hành.
 
09:10
Tự động đăng nhập DB bằng user của Hệ Điều Hành (không cần password của DB). --------------------- - Ẩn pw khi chạy back job. - Tạo OS user authentication. - Lưu ý với remote_os_authent -
Views: 5356 1Click2beDBA
Tạo ASM Instance trên Oracle Database 10g, sử dụng ASMLib.
 
14:04
- Oracle Database 10g - CentOS 5
Views: 207 1Click2beDBA
[en] SQL Developer- How to decrypt stored connections passwords in Oracle SQL Developer?
 
06:18
Introducing the fastest way to decrypt SQL Developer stored connections passwords. Don't need any Java, Python or execute any scripts ! Vietnamese version: https://youtu.be/yrzsQ-Zf_ho
Views: 132 1Click2beDBA
ORACLE: Quản lý UNDO
 
07:02
Undo management ---------------- - Tạo mới UNDO tablespaces. - Chuyển sang sử dung UNDO tablespace mới. - Xóa UNDO TBS củ. - Điều chỉnh UNDO Retention. - Liệt kê UNDO tablespaces trong database
Views: 552 1Click2beDBA
ORACLE SQL - Kỷ thuật chuyển dòng thành cột.
 
13:21
- Sử dung hàm DECODE(), cấu trúc CASE - Sử dung PIVOT
Views: 595 1Click2beDBA
[vi] Hướng dẫn chi tiết cài đặt Oracle Database 18c lên Linux 7
 
21:45
Hướng dẫn chi tiết cài đặt Oracle Database 18c, bản chính thức, lên Linux 7.5
Views: 520 1Click2beDBA