HomeЛюди и блогиRelated VideosMore From: C# Developer

Visual Studio Modern Flat Form Tasarımı(Flat Design)

38 ratings | 6488 views
Vidoada Kullandığım Eklentiler İçin: https://goo.gl/4xfR36
Html code for embedding videos on your blog
Text Comments (4)
Rıdvan (11 months ago)
Eklentiler için verdiğin link kırılmış rica etsem yeniler misin?
Muhammed Nilifırka (10 months ago)
www.dllme.com sitesinden istediğin dll dosyasını aratıp indirebilirsin bir de kim too flex die bi adam var daha iyi yapıyor
Rummas TR (1 year ago)
süpersin ds
qwer (1 year ago)
harıkasın

Would you like to comment?

Join YouTube for a free account, or sign in if you are already a member.